• Giờ mở cửa: Thứ 2-Thứ 6 9.00 - 18.00

Tư vấn quản trị

Để có thể cùng đối tác thực hiện việc hoạch định chiến lược kinh doanh và quản lý một cách tốt nhất, tất cả các dự án do Ondex thực hiện đều được bắt đầu với việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và các vấn đề then chốt khác của doanh nghiệp. Dựa trên nền tảng đó, phối hợp với việc đặt doanh nghiệp/ lãnh vực hoạt động/ ngành kinh doanh vào bức tranh tổng quan của nền kinh tế Việt Nam và khu vực để từng bước xác định năng lực cốt lõi, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và tận dụng cơ hội vượt qua thách thức nhằm phát triển bền vững.

                                                                                                                                          

Các dịch vụ của Ondex liên quan đến tư vấn quản trị gồm có: